ההנדסאים והטכנאים חברה לניהול קופת גמל בע"מ

מסמכי העברה לקופת גמל

04/01/2019 11:49:07

טופס בקשה להעברת כספים לקופת הגמל הנדסאים

טופס בקשה להעברת כספים לקופת הגמל שדות

הודעת עמית על ביטול בקשת העברה הנדסאים

הודעת עמית על ביטול בקשת העברה שדות

דברי הסבר לטופס העברת כספים מקופת גמל אחרת לקופת גמל הנדסאים

דברי הסבר לטופס העברת כספים מקופת גמל אחרת לקופת גמל שדות

לצורך ביצוע העברת כספים לקופ"ג המנוהלת בבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ (להלן הקופה):

  • להדפיס את הטופס.

  • למלא את הטופס (פרטים אישיים וחלק ב'), לחתום ולצרף תצלום קריא של תעודת זהות.

  • במידה וההפקדות לזכות הקופה המועברת מבוצעת באמצעות תלוש משכורתך יש להסדיר עם המעסיק הפסקת הניכויים לקופה  המועברת והעברת הניכויים לזכות הקופה  המעבירה.
  • עמית שכיר יחתים גם את המעסיק על גבי המסמך (למעט עובדי מדינה).
  • ניתן להעביר את הטופס בצירוף צילום קריא של תעודת הזהות (או צילום דרכון לתושב חוץ) בכל אחת מהדרכים הבאות:

בדואר רגיל –  למחלקת העברות, ת.ד. 8224 תל-אביב 6108102

בפקס למס': 03-5155951

מבזקים
הנדסאים וטכנאים
חברה לניהול קופות גמל בע"מ