ההנדסאים והטכנאים חברה לניהול קופת גמל בע"מ

דמי ניהול

01/04/2019 14:28:41

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2018

שם הקופה

שיעור הוצאות לניהול השקעות

שיעור דמי ניהול מחסכון

קופת גמל הנדסאים-מסלול עד 50 - 9953

  520042607-00000000000157-9953-000

0.19% 0.32%

הנדסאים וטכנאים - מסלול 50-60

520042607-00000000000157-9954-000

0.22%

0.32%

הנדסאים וטכנאים- מסלול 60+

520042607-00000000000157-9955-000

0.07%

0.32%

דמי הניהול בגין שירותי הניהול נקבעים כשיעור שנתי מסך נכסי הקופה.
עפ"י הוראות הדין שיעור דמי הניהול השנתי המירבי הינו 2%."

מבזקים
הנדסאים וטכנאים
חברה לניהול קופות גמל בע"מ