ההנדסאים והטכנאים חברה לניהול קופת גמל בע"מ

מידע לעמית

17/01/2019 13:39:24

קופת גמל הנדסאים וטכנאים – הינה קופת גמל מפעלית המיועדת להנדסאי, טכנאי, שרטט, לבורנט או עובד המדורג בדרוג הנדסאים וטכנאים.

רשימת נושאים:

 

ניתן להפקיד לקופה כספי תגמולים לשכירים (הפרשות מעסיק לצד הפקדות עובד) או תגמולים לעצמאים.

קופת גמל במעמד שכיר:

 • הצטרפות לקופת גמל, על מנת להצטרף לקופת גמל על העובד למלא כנדרש את טופס ההצטרפות (המצוי תחת הלשונית "טפסים להורדה" באתר האינטרנט (להורדת הטופס נא לחץ כאן), לצרף תצלום תעודת זהות ולהעביר את המסמכים לת"ד 8224 תל אביב 6108102.
 • הפקדות – תגמולים לשכירים:
  שיעור ניכוי עובד עד 7% משכרו של העובד.
  שיעור ניכוי מעסיק עד- 7.5% משכרו של העובד.
  העובד יכול להפנות בקשה למעסיק להגדלת שיעור הניכוי שלו עד לשיעור 7% כאמור לעיל ללא תלות בהגדלה של הפרשות המעסיק עם זאת, הפרשת המעסיק והפקדת העובד עדיין חייבות להיות זהות עד לשיעור של 5%.
  הפקדות מעסיק מעבר לתקרת הכנסה המזכה (בסך 7,300 ₪ נכון ל-01/06) ומהוות הכנסה לעובד ומחייבות זקיפה על ההכנסה החייבת במס.

קופת גמל במעמד עצמאי:

 • כאשר העובד במסגרת הסכם המעבר מפנסיה תקציבית לצוברת בחר להמשיך לחסוך בקופת גמל בגין רכיבי עבודה נוספת מופקדת לזכותו הפרשת המעסיק בשיעור 7% מרכיבי עבודה אלו בחשבון במעמד  עצמאי בקופה.
 • העובד רשאי לבצע לחשבון הנ"ל או לחשבון אחר שבחר לפתוח במעמד עצמאי הפקדות וולונטריות כאשר ב- 5 שנים הקודמות לנזילות מוגבל סך ההפקדות ל- 155,000 ש"ח בשנה לקופה.
 • ההצטרפות לקופה כרשום לעיל.

תשלום כספים מהקופה:

נסיבות המזכות במשיכת כספים:

 1. בהגיע העמית לגיל 60, והוותק בחשבון של 5 שנים לפחות.
 2. הכנסות העמית ובן זוגו אינן עולות על סכום ההכנסה המזערי כאמור בהוראת הדין. במקרה זה תשולם לעמית השלמה לסכום הנ"ל.
 3. ההוצאות הרפואיות של העמית או או של קרוביו (למעט טיפול שיניים) גבוהות ממחצית ההכנסה השנתית של העמית / בן הזוג / קרובו - התשלום לעמית עפ"י אישור פקיד שומה.
 4. העמית או קרוביו חלו / נפגעו ובעלי נכות צמיתה בדרגה 75% לפחות - ישולם לעמית עפ"י אישור פקיד שומה.
 5. משיכה שלא כדין – בקיזוז מס בשיעור 35% מהיתרה.
  פטור ממס באישור פקיד שומה.
 6. לאחר פטירת העמית.

ב.     עמית שכיר:

לגבי סכומים שמקורם בתשלומים ששולמו לקופת הגמל לפני ה- 02/01/05 וכן הרווחים בגינם:

 1. בהגיע העמית לגיל 60 אם פרש ממקום עבודתו או צמצם עבודתו בשיעור של 50% לפחות.

 2. טרם הגיע  העמית לגיל 60:
  העמית פרש מעבודתו כתוצאה מפיטורין או התפטרות ולא עבד כשכיר תוך 6 חודשים.
  העמית החל לעבוד במקום עבודה אחר שהמעביד בו אינו משלם עבורו כספים לתגמולים או קצבה וחלפו 13 חודשים מיום שהחל לעבוד במקום העבודה האחר.

ג.     עמית עצמאי:

 1. יתרה ל-31/12/05 כולל רווחים: ניתן בנוסף למשוך במידה והוותק בקופה מעל 15 שנה.

משיכת כספים תוך 4 "ימי  עסקים גמל" ( דהיינו: ראשון-חמישי למעט ערב ויום העצמאות, מועדי ישראל וערבי מועדי ישראל-ימי פעילות הבורסה) מיום קבלת טפסי המשיכה במחלקת קופות הגמל של הבנק המתפעל בצירוף המסמכים הנדרשים.

העברה מקופת גמל אחת לאחרת:

 • העמית יפנה לקופה אליה הוא מעונין להעביר הכספים (להלן הקופה המעבירה).

 • העברה מבוצעת בהתאם לבקשה חתומה של העמית, פתיחת חשבון חדש ומסמכים נוספים אם נדרשים.

 • הטיפול בהעברת הכספים יעשה ע"י הקופה המעבירה.

 • עם קבלת הכספים בקופה המועברת מתעדכן הוותק בחשבון בהתאם לזה שהיה קיים בקופה המעבירה.

 • קופה נזילה במעמד שכיר - קיימת אופציה להעברת הכספים לחשבון במעמד עצמאי.

תשלומי מעסיק – תקנות מס הכנסה:

 • עפ"י חוק הגנת השכר על המעסיק להעביר לקופה את הנתונים הבאים: פרטיו האישיים של העמית, מספר חשבונו בקופה (אם אינו חדש), סכום הניכוי וההפרשה, סך הרכיבים מהם חושבו, חודש המשכורת בגינו הועברו ושיעורם.
 • על המעסיק להעביר תשלומים רצופים לא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה (להלן מועד התשלום):
  • שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד.
  • חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד.
 • בגין תשלומים המועברים באיחור על המעסיק, להעביר ריבית פיגורים בשיעור שלא יפחת משיעור ריבית הפיגורים שמפורסמת ע”י החשכ”ל מעת לעת.
  פיגור העולה על 21 יום מהווה הלנת שכר קיימת זכות תביעה לקרן בגין פיצוי הלנת שכר.
  חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל) קבע אחריות למעסיק בדבר עמידה במועדי התשלום הנ"ל.
 • הודעות פיגור נשלחות למעסיק ולעובד באופן תקופתי.
 • עם הפסקת עבודת העמית יש להודיע לקופה בכתב באופן מיידי על מנת שהפסקת התשלום לקופה לא תחשב לפיגור.

מידע כללי:

 • אישורי מס - מצורפים לדו"ח השנתי בגין השנה החולפת.

הלוואות לעמיתים מכספי הקופה

החברה המנהלת את קופת גמל הנדסאים מאפשרת לעמיתי הקופה לקבל הלוואה לכל מטרה מכספי הקופה, וזאת בכפוף להוראות הדין ונהלי החברה.

תנאי מתן ההלוואות:

 • בגין כספי תגמולים נזילים (כספים הניתנים למשיכה פטורה ממס בהתאם להוראות הדין) – ניתן לקבל הלוואה בשיעור של עד 80% מהכספים הצבורים בקופה.
 • בגין כספי תגמולים לא נזיליםספים שאינם ניתנים למשיכה חד-פעמית פטורה ממס בהתאם להוראות הדין) - ניתן לקבל הלוואה בשיעור של עד 30% מהכספים הצבורים בקופה.
 • סכום הלוואה – עד 100,000 ₪.
 • תקופת ההלוואה – 12 עד 60 חודשים.
 • החזר הלוואה – שיטת "שפיצר" החזרים חודשיים קבועים של קרן + ריבית על-פי לוח שפיצר.
 • ריבית – קרן ההלוואה נושאת ריבית משתנה בשיעור ריבית הפריים בהפחתה של 0.5% לשנה, החל ממועד הענקת ההלוואה ועד לפירעונה המלא בפועל.

אישור מתן ההלוואה מותנה בעמידה בנהלי החברה וכפוף לתהליך חיתום.

לטופס בקשה לקבלת הלוואה ודברי הסבר לחץ כאן.

מבזקים
הנדסאים וטכנאים
חברה לניהול קופות גמל בע"מ