ההנדסאים והטכנאים חברה לניהול קופת גמל בע"מ

העברת זכויות עמיתים

29/04/2019 11:30:08

עקרונות להעברת זכויות עמיתים שלא במזומן

לשנת 2019 – רבעון 1- לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל הנדסאים
לשנת 2019 – רבעון 1- לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל שדות
 

מבזקים
הנדסאים וטכנאים
חברה לניהול קופות גמל בע"מ