ההנדסאים והטכנאים חברה לניהול קופת גמל בע"מ

טפסים להורדה - מסמכי משיכה מחשבון נפטר

10/01/2019 15:01:55

טופס משיכה מחשבון נפטר

טופס בקשה למשיכת כספי נפטר עם יתרה נמוכה מ 8000 ₪

 

לצורך ביצוע משיכת כספים ניתן:

 • להדפיס את המסמך.

 • למלא המסמך , לסמן "X" במקומות המתאימים ולחתום ליד ולצרף את המסמכים כנדרש.

 • להחזיר את כל המסמכים לכתובת: ת.ד. 8224 תל אביב 6108102 ו/או להנהלת הקרן.

 • לטפסים הנשלחים בדואר יש לצרף צילום ת.ז וצילום תדפיס עו"ש / צ'ק המאשר כי חשבון העו"ש לזיכוי מתנהל ע"ש העמית.

בדיקת זכאות ודברי הסבר למשיכה מחשבון נפטר

טופס יפוי כח


משיכת כספים מחשבון עמית שנפטר עם יתרה נמוכה ללא המצאת צו ירושה/ צו קיום צוואה

בהתאם להוראות אגף שוק ההון במשרד האוצר, בחשבונות עם יתרה נמוכה ובמקרה שעמית נפטר ולא השאיר אחריו הוראת מוטבים, או בהוראת מינוי המוטבים קבע העמית כי המוטבים יהיו יורשיו על פי דין, ללא פירוט נוסף, רשאים בן זוגו, הורהו, או ילדו לפנות לקופת הגמל בבקשה למשיכת כספים, מבלי להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה, וזאת בהתקיים התנאים המפורטים מטה:

 1. יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר אינה עולה על 8,000

  בקשה למשיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה

  0 ש”ח במועד בו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון (סכום זה יעודכן מדי שנה ביום 1 בינואר, לפי שיעור שינוי המדד שהיה ידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ביום 1 בינואר של השנה שקדמה לו).
 2. עברו לפחות 3 שנים מיום פטירת העמית.
 3. המבקשים למשוך חתמו על הצהרה וכתב התחייבות לשיפוי.
 4. ההוראות אינן חלות על כספי פיצויים במידה וחל עליהם *סעיף 5 לחוק פיצויים פיטורין. הווה אומר, במידה והעובד נפטר במסגרת יחסי עובד מעביד.
 5. הגוף המוסדי בדק מול הרשם לענייני ירושה כי לא הוגשה בקשה להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה.

על המבקשים למשוך את הכספים בהליך זה למלא ולחתום ביחד על ההצהרה וכתב ההתחייבות לשיפוי וכן למלא טופס בקשת משיכה לכל זכאי בנפרד. לצורך משיכת כספי הפיצויים יש לצרף אישור מעסיק על מועד סיום עבודה וטופס 161.

את החתימה על כתב השיפוי יש לאמת מול עו”ד / פקיד בסניף בנק מסד ולהעביר למחלקת קופות גמל, מדור תשלומים, ת.ד 8224, תל אביב 6108102.

* סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורין
נפטר עובד, ישלם המעסיק לשאיריו פיצויים כאילו פיטר אותו.

"שאירים" לעניין זה – בן זוג של העובד בשעת פטירתו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו והוא גר עמו, וילד של העובד שהוא בגדר תלוי במבוטח לעניין גמלאות לפי פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968, ובאין בן-זוג או ילדים כאמור – ילדים והורים שעיקר פרנסתם הייתה על הנפטר וכן אחים ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות שנים-עשר חודש לפני פטירתו וכל פרנסתם הייתה על הנפטר.

(ב) היו פיצויי פיטורים משתלמים לשאירים שאינם בן-זוג או ילד התלוי כאמור, יופקדו הפיצויים בבית הדין האזורי לעבודה ויינתנו לשאירים שיקבע בית הדין האזורי לעבודה ולפי החלוקה שיקבע, בהתחשב במצבם הכלכלי ובמידת תלותם בעובד שנפטר.

(ג) פיצויים המשתלמים לשאירים של עובד שנפטר לא יראו אותם כחלק מהעיזבון.

לקבלת פרטים על סדר היורשים על-פי הדין הישראלי ראה באתר משרד המשפטים:
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Hadracha/MadrichYerusot/

 

מבזקים
הנדסאים וטכנאים
חברה לניהול קופות גמל בע"מ